Publicaties

A.D. MCMLXXIV

Inloggen voor leden

 
 
 
 

Statuten

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Landelijke Federatie Het Behouden Huis.
Zij is gevestigd te Amsterdam.

DOEL
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel:
1. het bevorderen, in onderlinge samenwerking doch onder volledige eerbiediging van de autonomie van de aangesloten instellingen (die monumenten restaureren, beheren of de restauratie daarvan bevorderen), van het behoud van panden, die geplaatst zijn of worden op de Rijks-, Provinciale- of Gemeentelijke monumenten lijst, danwel beeldbepalende panden, die gelegen zijn in een beschermd stads- of dorpsgezicht en waarvan het behoud voor dit stads- of dorpsgezicht waardevol is.
2. De vereniging heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

VERMOGEN
Artikel 3
Tot vermogen van de vereniging worden bestemd:
a. opbrengsten van de activiteiten van de vereniging;
b. erfstellingen, legaten en schenkingen;
c. contributies, subsidies en bijdragen;
d. revenuen van het vermogen; en
e. eventuele andere baten.

VAN DE LEDEN
Artikel 4
1. De vereniging kent leden.
2. Leden van de vereniging kunnen zijn rechtspersonen, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, en andere ondernemingen of bedrijven onder welke rechtsvorm dan ook.
 Tot deze categorie behoren ook openbare lichamen en overheidsorganisaties, alsmede wetenschappelijke instellingen en andere bij het doel der vereniging betrokken organisaties.
3. Lid is hij, die als zodanig is toegelaten. Een instelling wordt slechts toegelaten indien deze instelling zich bezig houdt met het restaureren, het beheren of de bevordering van restauratie van monumenten. De algemene ledenvergadering kan ontheffing verlenen voor laatstgenoemde eis.

TOELATING
Artikel 5
1. De instelling, die lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris.
 De opgave bevat tenminste de naam en het adres van het lid en voorts de gegevens die voor de bepaling van de contributie van belang zijn zoals een recente jaarrekening, dan wel de secretaris nodig of nuttig acht.
2. Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat al of niet als lid wordt toegelaten.
3. De secretaris geeft van een beslissing tot het al dan niet toelaten onverwijld schriftelijk kennis aan de kandidaat.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 6
De leden zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 7
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 8
Het lidmaatschap eindigt door:
a. ontbinding van het lid, dan wel wanneer het lid ophoudt te bestaan;
b. het eindigen van het voldoen door het lid aan de in artikel 4 lid 2 gestelde eis, tenzij de algemene ledenvergadering de aldaar bedoelde ontheffing heeft verleend aan het lid;
c. schriftelijke opzegging door het lid; deze kan geschieden te allen tijde en zonder inachtneming van een opzegtermijn;
d. schriftelijke opzegging door het bestuur;
e. ontzetting door de algemene vergadering.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Artikel 9
1. De door de leden verschuldigde contributie en de overige bijdragen worden jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering.
2. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de hiervoor gemelde financiële verplichtingen moet zijn voldaan.
3. Contributie is door degene van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd, over het jaar, waarin de aanvang of het einde plaats vindt, voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

BESTUUR
Artikel 10
1. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden.
2. Leden van het bestuur kunnen slechts zijn zij die bestuurders, vennoot of eigenaar zijn van een lid, dan wel daartoe speciaal door een lid zijn aangewezen.
3. Bestuursleden worden geschorst en ontslagen bij besluit van de Algemene Vergadering.
4. Bestuursleden worden benoemd op voorstel van het bestuur dan wel op voorstel van ten minste drie leden.
5. De benoeming geschiedt voor een termijn van ten hoogste drie jaar, naar verloop waarvan het bestuurslid terstond herbenoembaar is. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast.
6. Het bestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter wordt door de Algemene Vergadering gekozen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, is het bestuur niet onbevoegd tot handelen. Het is echter verplicht onverwijld een algemene vergadering bijeen te roepen, waar in de vacature(s) wordt voorzien.
7. Het bestuur wijst de personen aan, die de vereniging vertegenwoordigen in bijeenkomsten van andere organisaties, die opereren op het terrein van de monumentenzorg. Indien deze personen niet tevens bestuurslid zijn, kunnen zij de bestuursvergaderingen als adviseurs bijwonen.
8. Het bestuurlidmaatschap eindigt eveneens indien een bestuurder niet meer aan de in lid 2 omschreven eis voldoet.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee bestuursleden tezamen, waaronder ten minste hetzij de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris of de penningmeester. Zij kunnen zich daarbij door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.

BESTUURSTAAK
Artikel 12
Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor het verrichten van handelingen welke een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan.

DE KASCOMMISSIE
Artikel 13
Jaarlijks wordt door de algemene vergadering uit de leden een kascommissie benoemd, welke bestaat uit tenminste twee personen, welke voldoen aan de in artikel 10 lid 2 omschreven voorwaarde en die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14
1. Tenminste éénmaal per jaar wordt een Algemene Vergadering gehouden (jaarvergadering).
2. Leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering en hebben de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.
3. Ieder lid heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid uitbrengen.

Artikel 15
1. Het bestuur roept de vergadering bijeen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden, vermeldende de agenda, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.
2. Op de Algemene Vergadering wordt onder meer behandeld:
 a. verkiezing van bestuursleden;
 b. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;
 c. rekening en verantwoording door het bestuur over het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur;
 d. verslag van de kascommissie;
 e. décharge en benoeming van de kascommissie;
 f. vaststelling van het bedrag als bedoeld in artikel 12.
3. Het bestuur is bevoegd om een bijdrage in de kosten van de Algemene Vergadering te vragen voor zover deze kosten de begroting te boven gaan.

FINANCIËLE ADMINISTRATIE
Artikel 16
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Jaarlijks wordt - behoudens verlenging van die termijn door de Algemene Vergadering - vóór de eerste juli aan de Algemene Vergadering:
 a. door de penningmeester, onder overlegging van de jaarrekening - omvattende een balans per het einde van het afgelopen boekjaar en een staat van baten en lasten over dat boekjaar met een toelichting - verslag uitgebracht over het financieel beleid in het afgelopen boekjaar; en
 b. door de secretaris verslag uitgebracht over de in het afgelopen boekjaar door het bestuur verrichte activiteiten.
 c. het verslag van de Kascommissie overlegd danwel een verklaring van de accountant.
3. Het bestuur kan een register-accountant of een accountant-administratieconsulent aanwijzen voor het nazien van de jaarrekening en in welk geval geen kascommissie hoeft te worden ingesteld.

BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17
Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald.
Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

STATUTENWIJZIGING/ONTBINDING
Artikel 18
1. De statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen. In deze vergadering moet tenminste de helft van de leden aanwezig zijn.
 De oproeping van een Algemene Vergadering waar een statutenwijziging aan de orde is, geschiedt overeenkomstig het hiervoor onder artikel 15 bepaalde, waarbij de termijn van oproeping verdubbeld wordt.
 De oproeping dient vergezeld te gaan van een ontwerptekst van de statutenwijziging.
2. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet de helft van de leden aanwezig is, dan zal de statutenwijziging worden behandeld op de eerstkomende algemene vergadering.
 In deze vergadering, opgeroepen overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 1, kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
3. Hetgeen hiervoor bepaald is aangaande een statutenwijziging, is overeenkomstig van toepassing op een besluit tot ontbinding van de vereniging.
4. Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld door de Algemene Vergadering.