Publicaties

A.D. MCMLXXIV

Inloggen voor leden

 
 
 
 

De Federatie

 

Om de restauratie van gebouwen in Nederland beter te laten verlopen en de verschillende particuliere instanties, die zich bezig houden met restaureren, beheren of de restauratie daarvan bevorderen, een steuntje in de rug te geven werd op 7 december 1974 de Landelijke Federatie Het Behouden Huis opgericht. Het doel der vereniging is het bevorderen van het behoud van beeldbepalende gebouwen, die geplaatst zijn of worden op de Rijks-, Provinciale- of Gemeentelijke monumentenlijst, dan wel gebouwen, die gelegen zijn in een beschermd stads- of dorpsgezicht en waarvan het behoud voor dit stads- of dorpsgezicht waardevol is.

De federatie is een landelijk overkoepelende organisatie van NV´s, BV´s, Stichtingen en Verenigingen. Bij de federatie zijn ruim 30 organisaties, meestal stadsherstelorganisaties, aangesloten die zich op gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau hiermee bezig houden. Ook de woningbouwcorporaties weten inmiddels de weg naar de federatie te vinden.

De federatie zet zich in voor de belangen van de bij haar aangesloten leden als gesprekspartner bij diverse overheidsinstanties. Ze wordt beschouwd als serieuze gesprekspartner en is in gesprek over bijvoorbeeld de Brim, de Modernisering van de Monumentenzorg en de compensatie voor het wegvallen van de Vrijstelling vennootschapsbelasting in 2008 voor stadsherstellichamen. Tevens ziet de federatie het als belangrijke taak de contacten te bevorderen en ervaringen te delen tussen haar leden. Dit probeert ze te bereiken door het organiseren van vergaderingen, het informeren van haar leden met digitale nieuwsberichten en het ondersteunen van De Erfgoedstem (www.erfgoedstem.nl).

Jaarlijks wordt een  ledenvergadering /studiedag gehouden. De leden komen dan bij elkaar op uitnodiging van de organisaties die zijn aangesloten bij de federatie. Er wordt dan uitleg gegeven over bepaalde projecten en de actuele ontwikkelingen in de erfgoedsector komen aan de orde. Er is dan altijd ook tijd voor vragen en discussies. Deze uitwisseling van informatie en ervaringen over het restaureren en alles wat daar bij komt kijken is belangrijk om op de hoogte te blijven en van elkaar te leren.