Publicaties

A.D. MCMLXXIV

Inloggen voor leden

 
 
 
 

Landelijke Federatie Het Behouden Huis

 

De Landelijke Federatie het Behouden Huis is een overkoepelend overlegorgaan waarbij al 45 jaar actieve Stadsherstelorganisaties en andere organisaties op het gebied van monumentenbehoud zijn aangesloten. Deze organisaties zetten zich op landelijk, regionaal of lokaal niveau in voor de restauratie, herbestemming en het behoud van monumenten. 


Brieven aan minister en RCE: financiële steun Stadsherstellen

Het bestuur heeft in mei 2019 een brief verzonden aan minister Engelshoven over de verdeling van de subsidiegelden in de monumentenzorg. Na het antwoord van de minister heeft het bestuur van de Landelijke Federatie in juni 2019 wederom een brief naar de minister gezonden.

Naar aanleiding van een gesprek afgelopen zomer bij de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE) is onlangs een brief verzonden aan de RCE met aanknopingspunten voor vervolggesprekken. De inhoud van de verschillende brieven treft u aan in de volgende linkNoordpool02G-248x288Ledenvergadering 11 oktober in Breda

 

De algemene vergadering voor leden zal in 2019 plaatsvinden op vrijdag 11 oktober in Breda. 

Stadsherstel Breda is inmiddels met de voorbereidingen gestart om u daar te ontvangen en kennis te laten maken met een aantal projecten. Noteert u alvast de datum van 11 oktober in uw agenda!

 

 

 

 


 Belangenbehartiging particuliere organisaties  

Monumenten zijn vaak beeld- en sfeerbepalend voor een stad of dorp. Ze getuigen van de sociale structuur en de cultuur van het dagelijks leven in vroegere tijden. Ze vertellen over het verleden van een stad of dorp. Hoe materialen werden gebruikt en welke technieken werden toegepast.

Beeldbepalende oude gebouwen zoals woonhuizen, kerken, ander gebruiksgeouwen en industrieel erfgoed moeten behouden blijven.
Ze moeten blijven vertellen over het verleden van een veelbewogen verleden.
Ze moeten blijven om steden en dorpen hun eigen karakter te laten behouden.

Monumentenlijst

De monumentenlijst van Rijk en gemeente is lang. Er komen veel woonhuizen maar ook andere gebouwen op voor, variërend van de gotische woonhuizen uit de 15de eeuw tot unieke gebruikte gebouwen uit vroeger tijden die soms het nieuwe bouwen vertegenwoordigen. De lijst is lang en de middelen beperkt. Daarom is vaak het particulier initiatief nodig om tot restauratie te komen.

Moeizaam proces

Maar ook dan kan een restauratie moeizaam verlopen. Ook voor de particuliere eigenaar of de restaurerende instelling is maar al te vaak de financiële haalbaarheid een groot probleem. Niet altijd kan een restauratie in het gemeentelijk programma worden ingepast. Ook kunnen er problemen ontstaan door het bestemmingsplan voor het gebied waar het pand staat of door voorschriften in de bouwverordening of door bepalingen in de Monumentenwet. De voortgang van een restauratie wordt vaak bemoeilijkt en stagneert soms geheel, waardoor een verder verval van het gebouw dreigt.

Samen sterker

Om de restauratie van woningen en andere gebouwen in Nederland beter te laten verlopen en om de verschillende particuliere instanties, die zich bezig houden met de restauratie, een steuntje in de rug te geven, werd op 7 december 1974 de landelijke federatie 'Het Behouden Huis' opgericht. De Federatie telt op dit moment zo'n 40 aangesloten organisaties.

Belangenbehartiging

 De Federatie zet zich in voor de belangen van de bij haar aangesloten leden als gesprekspartner bij de overheid. Men tracht het gestelde doel te bereiken door het bevorderen van onderlinge kennisuitwisseling, het geven van algemene voorlichting en door het verzamelen van gegevens, die van belang voor haar leden kunnen zijn.

 Privacyverklaring